Zgromadzenie wspólników sp. z o.o.

Zgromadzenie wspólników sp. z o.o.

Kompetencją zgromadzenia wspólników ( art. 228 k.s.h.) jest podejmowanie uchwał w przedmiocie:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

2)  postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

3)  zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

4)  nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej;

5)  zwrotu dopłat;

6)  zawarcia umowy o zarządzanie spółki zależnej

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Czekamy na Ciebie!

Upał w pracy – bhp pracy. Jakie są Twoje prawa?

Upał w pracy – bhp pracy. Jakie są Twoje prawa?

Przez upał w pracy należy rozumieć temperaturę przekraczającą 25 stopni – przy pracach na zewnątrz i 28 stopni przy pracach w pomieszczeniach.


Jeśli pracownicy wykonują pracę w warunkach uciążliwych, czyli na otwartej przestrzeni przy temperaturze przekraczającej 25° C lub w biurze bądź zakładzie pracy, przy temperaturze wyższej niż 28° C, to do obowiązków pracodawcy należy między innymi dostarczanie pracownikom zimnych napojów.

Chcesz wiedzieć więcej o swoich prawach pracowniczych? Zapraszamy do kontaktu.

Rozkład pożycia małżeńskiego. Prawo rodzinne

Rozkład pożycia małżeńskiego. Prawo rodzinne

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego jest to zerwanie podstawowych więzi, dla których małżeństwo zostało zawarte.

Art 23 KRiO wskazuje, że chodzi o więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze między małżonkami. By można orzec rozwód konieczne jest jeszcze spełnienie przesłanki trwałości  rozkładu pożycia wynikającej z upływu czasu (od kilkunastu miesięcy do kilku lat).

Sąd indywidualnie ocenia trwałość rozkładu poprzez stwierdzenie braku możliwości kontynuowania małżeństwa. Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do odwiedzenia nas. 

Rozkład pożycia małżeńskiego. Prawo rodzinne

Kto może żądać rozwodu?

Zgodnie z art. 56 § 1 krio z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków i/lub tylko jeden z małżonków. Nikt inny poza małżonkami nie jest uprawniony do wniesienia sprawy o rozwód, a zatem ani prokurator, ani na przykład wierzyciel jednego z małżonków nie mogą wytoczyć powództwa o rozwód. Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do odwiedzenia nas.

RODO – czy Twoja firma jest gotowa?

RODO – czy Twoja firma jest gotowa?

Czy Twoja firma jest gotowa na zmiany w ochronie danych osobowych? Czy pamiętasz o dostosowaniu swojej polityki ochrony danych osobowych? Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie!