Kompetencją zgromadzenia wspólników ( art. 228 k.s.h.) jest podejmowanie uchwał w przedmiocie:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

2)  postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

3)  zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

4)  nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej;

5)  zwrotu dopłat;

6)  zawarcia umowy o zarządzanie spółki zależnej

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Czekamy na Ciebie!