Biała lista podatników VAT a przelew na konto spoza listy

Biała lista podatników VAT a przelew na konto spoza listy

Przedsiębiorco czy pamiętasz, że przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, że poniesiesz odpowiedzialność solidarną za zapłatę VAT z niewłaściwie uregulowanej faktury ze swoim kontrahentem? Wydatku z takiej faktury nie będziesz mógł ująć w kosztach uzyskania przychodów. Zasady te dotyczą faktur, których wartość przekracza 15 tys. zł.

Jeśli doszło już do błędu, podatnik od lipca 2020 roku na poinformowanie o błędnej wpłacie będzie miał 7 dni.

Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek w godzinach 15.30-17.30.

Uwaga ! Bieg terminów od 22.05.2020 r.

Uwaga ! Bieg terminów od 22.05.2020 r.

Tarcza antykryzysowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z datą 15 maja.

Oznacza to, że po upływie siedmiu dni od wejścia w życie ustawy rozpoczną swój bieg, lub zostaną odwieszone określone przepisami prawa administracyjnego, a także terminy procesowe i sądowe. Chodzi o terminy w m.in.: 

– postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

– postępowaniach egzekucyjnych,

– postępowaniach karnych,

– postępowaniach karnych skarbowych,

– postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

– postępowaniach administracyjnych,

– postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

– kontrolach celno-skarbowych,

– postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw. 

Uwaga ! Bieg terminów od 22.05.2020 r.

Informacje dotyczące funkcjonowania sądów

Drodzy Klienci,

zarządzeniami prezesów sądów z dnia 13 maja 2020 roku przedłużony został do 31.05.2020 okres rozpatrywania spraw tylko pilnych. Pozostałe sprawy, które były wcześniej wyznaczone a nie znajdują się w wykazie spraw pilnych, zostaną odwołane. Śledźcie e-wokandy na stronach właściwych sądów.

Uwaga ! Bieg terminów od 22.05.2020 r.

Obowiązek zakrywania ust i nosa od 16.04.2020

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:

1)     w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2)     w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a)     na drogach i placach,

b)     w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

c)     w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),

d)     na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568).

 1. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:

1)     pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;

2)     dziecka do ukończenia 4 roku życia;

3)     osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

4)     osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

5)     kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

6)     duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

7)     żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

4. Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

1)     organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;

2)     innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.”.

Drodzy! Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt!

Zwolnienie z Zus – tarcza antykryzysowa! Ważne dla jednoosobowych działalności gospodarczych i mikroprzedsiębiorców!

Zwolnienie z Zus – tarcza antykryzysowa! Ważne dla jednoosobowych działalności gospodarczych i mikroprzedsiębiorców!

Rozważasz złożenie wniosku o zwolnienie z płatności ZUS? Termin do złożenia takiego wniosku za zwolnienie z płatności ZUS upływa 30 czerwca 2020 roku, ale pamiętaj, że decyzję czy korzystasz/będziesz korzystać z takiego zwolnienia trzeba podjąć już teraz. Ewentualne opłacenie składki i późniejsze wystąpienie o zwolnienie z jej płatności czyni Twój wniosek bezprzedmiotowym.

Pamiętaj ZUS nie zwolni ze składek po ich opłaceniu.

Dla osób samozatrudnionych do spełnienia jest kryterium uzyskania przychodu, który nie może być wyższy od 15681 zł. w pierwszym miesiącu za który wnioskują o zwolnienie.

Pozostałe kryteria to kryterium zatrudnienia maksymalnie 9 osób na dzień 29.02.2020 i prowadzenie działalności gospodarczej przed 01.02.2020r.

Uwaga ! Bieg terminów od 22.05.2020 r.

Zmiany w terminach w związku z tzw. tarczą antykryzysową

 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.
 • przesunięcie terminu do wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dz 31.03.2020 do 30.06.2020
 • możliwość odroczenia wykonania  okresowego badania lekarskiego pracownika
 • Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. 

Kolejne ograniczenia nałożone w związku z koronawirusem.

Drodzy! W dniu 31.03.2020 roku PRM ogłosił kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem:

⚠️ limit osób w sklepach – max. 3 osoby na jedną kasę, poczta 2 osoby na okienko
⚠️ 3 osoby na stanowisko w przypadku targowisk.
⚠️Nakaz zachowania 2 m dystansu społecznego. Wskazane wychodzenie pojedynczo,⚠️ a osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko z osobą dorosłą w przestrzeni publicznej.
⚠️osobom z niepełnosprawnościami może towarzyszyć opiekun.
⚠️ ograniczenie dostępu do miejsc rekreacji i parków czy plaż.
⚠️ zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich.
⚠️zamknięte zostają wszystkie gabinety usług upiększających (kosmetyczne, fryzjerskie, salony tatuażu).
⚠️ obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu.
⚠️ zakaz handlu w sklepach budowlanych w weekendy.
⚠️ Godziny dla Seniorów w  sklepach spożywczych, drogeriach oraz aptekach pomiędzy 10.00 a 12.00, będą one otwarte wtedy tylko dla osób powyżej 65 roku życia.
⚠️ praca w biurowcach ma być zorganizowana tak, aby każdy pracownik został wyposażony w środki ochrony osobistej i została zachowana odległość 1,5 m.
⚠️ zamknięcie hoteli i miejsc noclegowych (z wyłączeniem miejsc dla osób izolowanych czy pracowników na przykład budowalańców mieszkających na kwaterach ).
⚠️ odwołane wszystkie zabiegi rehabilitacyjne (o ile nie są związane z bezpośrednim zagrożeniem życia)
⚠️ nakaz bezwzględnej dezynfekcji powierzchni dotykowych po każdym kliencie w sklepach i stacjach paliw.