Intercyza

Intercyza

Brak zaufania czy roztropność?

Prowadzisz działalność gospodarczą? Może jest to rozwiązanie, które należałoby wziąć pod uwagę? Rozmawianie o pieniądzach jest zawsze w cenie, a pieniądze raz są a raz ich nie ma… Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.

Prosta spółka akcyjna? Prosta spółka akcyjna!

Prosta spółka akcyjna? Prosta spółka akcyjna!

Czy wiesz, że od 1 marca 2020 roku do katalogu spółek kapitałowych dołączy prosta spółka akcyjna? W założeniu spółka ta ma być przyjazna dla wszelkiego rodzaju startupów. Kapitał zakładowy spółki już od 1 zł, akcje prostej spółki akcyjnej nie będą notowane na giełdzie, rejestracja za pomocą formularza online. Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 – 17.30.

Rozwiązanie stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy

Czy wiesz, że stosunek pracy może zostać rozwiązany na cztery sposoby?

  1. w drodze porozumienia stron
  2. w drodze oświadczenia pracownika/pracodawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  3. w drodze oświadczenia pracownika/pracodawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia
  4. z upływem czasu, na który umowa o pracę została zawarta

W zależności od tego, w jakim trybie stosunek pracy został rozwiązany stronom przysługują różne uprawnienia. Jeśli musisz podjąć decyzję odnośnie wyboru formy rozwiązania umowy o pracę, pomożemy Ci dokonać najlepszego wyboru. Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.

Sprawozdania finansowe spółek

Sprawozdania finansowe spółek

Czy pamiętasz o obowiązku zgłoszenia sprawozdań finansowych Twojej Spółki? Termin złożenia sprawozdania mija 15 lipca ! Pamiętaj, że sprawozdanie do KRS możesz przygotować i złożyć wyłącznie elektronicznie! Pamiętaj, że brak wypełnienia przez Ciebie tego obowiązku będzie się wiązać z sankcjami włączając w to odpowiedzialność karną. Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie!

Pieczątki firmowe

Pieczątki firmowe

Czy wiesz, że pieczątka firmowa nie jest już obowiązkiem przedsiębiorcy, a uprawnieniem?

Od lipca 2019 roku weszły zmiany związane z deregulacją obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Zmiana ta spowoduje zmiany w dotychczas stosowanych formularzach na przykład z zakresu b.h.p. Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek między 15.30 a 17.30.

Zgromadzenie wspólników sp. z o.o.

Zgromadzenie wspólników sp. z o.o.

Kompetencją zgromadzenia wspólników ( art. 228 k.s.h.) jest podejmowanie uchwał w przedmiocie:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

2)  postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

3)  zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

4)  nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej;

5)  zwrotu dopłat;

6)  zawarcia umowy o zarządzanie spółki zależnej

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Czekamy na Ciebie!

Upał w pracy – bhp pracy. Jakie są Twoje prawa?

Upał w pracy – bhp pracy. Jakie są Twoje prawa?

Przez upał w pracy należy rozumieć temperaturę przekraczającą 25 stopni – przy pracach na zewnątrz i 28 stopni przy pracach w pomieszczeniach.


Jeśli pracownicy wykonują pracę w warunkach uciążliwych, czyli na otwartej przestrzeni przy temperaturze przekraczającej 25° C lub w biurze bądź zakładzie pracy, przy temperaturze wyższej niż 28° C, to do obowiązków pracodawcy należy między innymi dostarczanie pracownikom zimnych napojów.

Chcesz wiedzieć więcej o swoich prawach pracowniczych? Zapraszamy do kontaktu.

Rozkład pożycia małżeńskiego. Prawo rodzinne

Rozkład pożycia małżeńskiego. Prawo rodzinne

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego jest to zerwanie podstawowych więzi, dla których małżeństwo zostało zawarte.

Art 23 KRiO wskazuje, że chodzi o więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze między małżonkami. By można orzec rozwód konieczne jest jeszcze spełnienie przesłanki trwałości  rozkładu pożycia wynikającej z upływu czasu (od kilkunastu miesięcy do kilku lat).

Sąd indywidualnie ocenia trwałość rozkładu poprzez stwierdzenie braku możliwości kontynuowania małżeństwa. Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do odwiedzenia nas. 

Kto może żądać rozwodu?

Kto może żądać rozwodu?

Zgodnie z art. 56 § 1 krio z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków i/lub tylko jeden z małżonków. Nikt inny poza małżonkami nie jest uprawniony do wniesienia sprawy o rozwód, a zatem ani prokurator, ani na przykład wierzyciel jednego z małżonków nie mogą wytoczyć powództwa o rozwód. Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do odwiedzenia nas.