COVID-19, maseczki i przyłbice w pracy obowiązkowe dla wszystkich od 28.11.2020

COVID-19, maseczki i przyłbice w pracy obowiązkowe dla wszystkich od 28.11.2020

Edit: od 02.12.2020 to pracodawca decyduje czy pracownicy mają wykonywać pracę w maseczkach.

Uwaga na zmianę wynikająca z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
1.  Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110,284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa:
(…)
c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym – za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Oznacza to, że już nie tylko osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów muszą zasłaniać usta i nos, a wszystkie osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach.

Biała lista podatników VAT a przelew na konto spoza listy

Biała lista podatników VAT a przelew na konto spoza listy

Przedsiębiorco czy pamiętasz, że przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, że poniesiesz odpowiedzialność solidarną za zapłatę VAT z niewłaściwie uregulowanej faktury ze swoim kontrahentem? Wydatku z takiej faktury nie będziesz mógł ująć w kosztach uzyskania przychodów. Zasady te dotyczą faktur, których wartość przekracza 15 tys. zł.

Jeśli doszło już do błędu, podatnik od lipca 2020 roku na poinformowanie o błędnej wpłacie będzie miał 7 dni.

Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek w godzinach 15.30-17.30.

COVID-19, maseczki i przyłbice w pracy obowiązkowe dla wszystkich od 28.11.2020

Uwaga ! Bieg terminów od 22.05.2020 r.

Tarcza antykryzysowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z datą 15 maja.

Oznacza to, że po upływie siedmiu dni od wejścia w życie ustawy rozpoczną swój bieg, lub zostaną odwieszone określone przepisami prawa administracyjnego, a także terminy procesowe i sądowe. Chodzi o terminy w m.in.: 

– postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

– postępowaniach egzekucyjnych,

– postępowaniach karnych,

– postępowaniach karnych skarbowych,

– postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

– postępowaniach administracyjnych,

– postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

– kontrolach celno-skarbowych,

– postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw. 

COVID-19, maseczki i przyłbice w pracy obowiązkowe dla wszystkich od 28.11.2020

Informacje dotyczące funkcjonowania sądów

Drodzy Klienci,

zarządzeniami prezesów sądów z dnia 13 maja 2020 roku przedłużony został do 31.05.2020 okres rozpatrywania spraw tylko pilnych. Pozostałe sprawy, które były wcześniej wyznaczone a nie znajdują się w wykazie spraw pilnych, zostaną odwołane. Śledźcie e-wokandy na stronach właściwych sądów.

COVID-19, maseczki i przyłbice w pracy obowiązkowe dla wszystkich od 28.11.2020

Obowiązek zakrywania ust i nosa od 16.04.2020

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:

1)     w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2)     w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a)     na drogach i placach,

b)     w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

c)     w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),

d)     na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568).

  1. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:

1)     pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;

2)     dziecka do ukończenia 4 roku życia;

3)     osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

4)     osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

5)     kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

6)     duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

7)     żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

4. Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

1)     organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;

2)     innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.”.

Drodzy! Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt!

Zwolnienie z Zus – tarcza antykryzysowa! Ważne dla jednoosobowych działalności gospodarczych i mikroprzedsiębiorców!

Zwolnienie z Zus – tarcza antykryzysowa! Ważne dla jednoosobowych działalności gospodarczych i mikroprzedsiębiorców!

Rozważasz złożenie wniosku o zwolnienie z płatności ZUS? Termin do złożenia takiego wniosku za zwolnienie z płatności ZUS upływa 30 czerwca 2020 roku, ale pamiętaj, że decyzję czy korzystasz/będziesz korzystać z takiego zwolnienia trzeba podjąć już teraz. Ewentualne opłacenie składki i późniejsze wystąpienie o zwolnienie z jej płatności czyni Twój wniosek bezprzedmiotowym.

Pamiętaj ZUS nie zwolni ze składek po ich opłaceniu.

Dla osób samozatrudnionych do spełnienia jest kryterium uzyskania przychodu, który nie może być wyższy od 15681 zł. w pierwszym miesiącu za który wnioskują o zwolnienie.

Pozostałe kryteria to kryterium zatrudnienia maksymalnie 9 osób na dzień 29.02.2020 i prowadzenie działalności gospodarczej przed 01.02.2020r.