e-KRS od 1 lipca 2021

e-KRS od 1 lipca 2021

Czy wiesz, że od 01.07.2021 wszystkie wnioski do sądu rejestrowego są składane elektronicznie?

Katalog usług e-krs to:

– składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS;

– składanie pism procesowych do sądu rejestrowego;

– zgłaszanie dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych;

– elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym; przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS;

– udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS.

By skorzystać z nowego e-KRS sprawdź:

– Portal Rejestrów Sądowych https://prs.ms.gov.pl

– Repozytorium Akt Rejestrowych https://rar.ms.gov.pl

PRANIE PIENIĘDZY- ZMIANY W USTAWIE!

PRANIE PIENIĘDZY- ZMIANY W USTAWIE!

Czy wiesz, że od 31.07.2021 wszystkie biura rachunkowe będą zobowiązane do przestrzegania regulacji służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i wprowadzenia procedury AML dla swojego biura?

Więcej informacji znajdziesz w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 815; dalej: ustawa o AML).

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

COVID-19, maseczki i przyłbice w pracy obowiązkowe dla wszystkich od 28.11.2020

COVID-19, maseczki i przyłbice w pracy obowiązkowe dla wszystkich od 28.11.2020

Edit: od 02.12.2020 to pracodawca decyduje czy pracownicy mają wykonywać pracę w maseczkach.

Uwaga na zmianę wynikająca z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
1.  Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110,284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa:
(…)
c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym – za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Oznacza to, że już nie tylko osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów muszą zasłaniać usta i nos, a wszystkie osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach.

Biała lista podatników VAT a przelew na konto spoza listy

Biała lista podatników VAT a przelew na konto spoza listy

Przedsiębiorco czy pamiętasz, że przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, że poniesiesz odpowiedzialność solidarną za zapłatę VAT z niewłaściwie uregulowanej faktury ze swoim kontrahentem? Wydatku z takiej faktury nie będziesz mógł ująć w kosztach uzyskania przychodów. Zasady te dotyczą faktur, których wartość przekracza 15 tys. zł.

Jeśli doszło już do błędu, podatnik od lipca 2020 roku na poinformowanie o błędnej wpłacie będzie miał 7 dni.

Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek w godzinach 15.30-17.30.

COVID-19, maseczki i przyłbice w pracy obowiązkowe dla wszystkich od 28.11.2020

Uwaga ! Bieg terminów od 22.05.2020 r.

Tarcza antykryzysowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z datą 15 maja.

Oznacza to, że po upływie siedmiu dni od wejścia w życie ustawy rozpoczną swój bieg, lub zostaną odwieszone określone przepisami prawa administracyjnego, a także terminy procesowe i sądowe. Chodzi o terminy w m.in.: 

– postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

– postępowaniach egzekucyjnych,

– postępowaniach karnych,

– postępowaniach karnych skarbowych,

– postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

– postępowaniach administracyjnych,

– postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

– kontrolach celno-skarbowych,

– postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw. 

COVID-19, maseczki i przyłbice w pracy obowiązkowe dla wszystkich od 28.11.2020

Informacje dotyczące funkcjonowania sądów

Drodzy Klienci,

zarządzeniami prezesów sądów z dnia 13 maja 2020 roku przedłużony został do 31.05.2020 okres rozpatrywania spraw tylko pilnych. Pozostałe sprawy, które były wcześniej wyznaczone a nie znajdują się w wykazie spraw pilnych, zostaną odwołane. Śledźcie e-wokandy na stronach właściwych sądów.

COVID-19, maseczki i przyłbice w pracy obowiązkowe dla wszystkich od 28.11.2020

Obowiązek zakrywania ust i nosa od 16.04.2020

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:

1)     w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2)     w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a)     na drogach i placach,

b)     w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

c)     w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),

d)     na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568).

  1. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:

1)     pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;

2)     dziecka do ukończenia 4 roku życia;

3)     osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

4)     osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

5)     kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

6)     duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

7)     żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

4. Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

1)     organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;

2)     innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.”.